Type to search

Investeringssparkonto (ISK) eller Kapitalförsäkring (KF)?

Funderar du på om du bör använda ett investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring (KF) för dina aktier och fonder? I denna artikeln går vi igenom hur du väljer det bästa kontot för just dina investeringar.

Skillnaden på ISK och KF

Dessa två olika sparformer har både likheter och olikheter när det kommer till funktion. Sättet skatt beräknas på är detsamma för båda sparformerna och baseras därmed på värde och schablonintäkt (Läs mer om vad schablonintäkt innebär) istället för faktisk vinst och förlust. Däremot skiljer det sig åt lite i beräkningen av skatt men det går vi inte in närmare på här.

En kapitalförsäkring är i sig ett sparande i en försäkring vilket ISK inte är. Detta betyder att tillgångarna i en KF ägs av ett försäkringsbolag där du som sparade sedan har en fordran gentemot försäkringsbolaget som motsvarar värdet på tillgångarna. Detta gör således att du som person eller bolag inte är direkt delägare i dina investeringar och därmed inte har någon rösträtt på stämmor samt att investerarskyddet också faller bort eftersom försäkringsbolaget är den legala ägaren.

Väg för och nackdelar för just dig

Kort och gott är detta skillnaderna mellan de olika sparformerna och det finns så klart mer att lära om båda, men detta är en god grund för att lära dig hur en ISK fungerar innan du börjar använda den sparformen och därmed slipper överraskas ifall någon fråga skulle dyka upp. 

Det är helt klart en sparform som är här för att stanna, i alla fall så länge räntorna håller sig relativt sett låga, vid en ökning kan det bli helt andra förutsättningar. 

Det är svårt att sätta svart på vitt om du bör välja investeringssparkonto eller kapitalförsäkring, det gäller att väga för och nackdelar för just ditt sparande och dina investeringar.

Vad är ett investeringssparkonto (ISK)?

Investeringssparkonto eller ISK som det också numera kallas i folkmun är en relativt ny variant för förvaring av sina värdepapper och fonder. Sparformen tillkom första januari 2012 och har sedan dess kommit att bli mycket populär bland Sveriges befolkning sett till sparform. Likt en vanlig aktiedepå som var bland de vanligaste för några år sedan så kan du placera dina aktier och fonder inom detta skal för att få möjlighet att åtnjuta de skatteformer som gäller och som sedan starten visat sig vara väldigt förmånliga. Dessa är så pass förmånliga att de sedermera har fått göras om med start från första januari 2018.

Istället för att betala en skatt vid eventuell vinst som du gör i en vanlig aktiedepå så får du istället årligen betala en schablonskatt på ditt innehav oavsett hur utveckling har varit. Detta gör att i regel om du har haft en bra utveckling så tjänar du på det skattemässigt medan du får betala schablonskatten även om utvecklingen har varit negativ eftersom den baseras på innehavet och inte de faktiska vinster och förlusterna som det gör i en aktiedepå. Detta faktum har också medfört att deklarationen avseende aktier har blivit tusen gånger lättare då det endast är en förtryckt schablonskatt som gäller för sparformen och anskaffningsvärden och försäljningsvärden är helt ointressanta i skattehänseende.

Investeringssparkonto skatt

Jo det är som så att det är fyra avläsningstidpunkter per år som adderas och därtill läggs även årets insättningar till och sedermera delas på 4 för att få fram det genomsnittliga innehavet under året. 

Detta belopp multipliceras sen med statslåneräntan per 30 november föregående år samt ett tillägg om 0,75 procentenheter. Den totala procentsatsen måste dock minst uppgå till 1,25 procentenheter vilket är minimumbelopp för beräkning av schalonskattesatsen. På det framräknade schablonbeloppet utgår sedan en skatt om 30 % som gäller för kapitalintäkter. 

Eftersom räntorna har varit historiskt låga senaste åren så har också denna sparform blivit väldigt gynsam förutsatt att utvecklingen varit positiv och över 1 % i princip. Detta gör också att det är minimumgränsen för schablonskatt som används för beräkning av skatten på kapitalunderlaget även för detta år. Det gör att schablonskatten blir 0,375 % på kapitalunderlaget.

Utöver ISK skatt så är vanligen ISK kostnadsfritt att öppna hos de olika bankerna, medan avgifter för courtage och dylikt fortfarande appliceras med olika belopp beroende på vilken bank det är du handlar hos.

Räkneexempel för schablonintäkt

Värde i ISK per 1 januari: 10.000 kr
Värde i ISK per 1 april: 12.000 kr
Värde i ISK per 1 juli: 9.000 kr
Värde i ISK per 1 oktober: 23.000 kr

Insättningar gjorda under året: 15.000 kr

Summa: 69.000 kr

69.000 kr / 4 = 17.250 kr

Detta belopp multipliceras sedan med 1,25 % vilket blir 215 kr vilket i sin tur gångas med skattesatsen om 30 % vilket ger en årlig skatt för året om 64 kr. 215 kr är därmed schablonintäkten för året och skatten på det är 64 kr.

Vad är en kapitalförsäkring (KF)?

Att investera eller att spara i en kapitalförsäkring innebär att du har möjlighet att spara i aktier, fonder och andra värdepapper och placera dem i en kapitalförsäkring även kallad ”KF”. En KF har flertalet olika funktioner och avviker en del från traditionella sparformer eftersom den de facto är en försäkring också och inte enbart en depå för att förvara placeringar. 

En kapitalförsäkring är ofta förknippad med en årlig avgift för att få använda sparformen samt att den schablonbeskattas också vilket är likt sparformen investeringssparkonto. Utöver dessa avgifter och skatter så är det courtage vid aktieaffärer likt övriga sparformer också, det är ingen skillnad mot övriga varianter.

Det fördelaktiga för den duktiga spararen med en KF är att du ej beskattar vinster när du realiserar dem utan du betalar skatt utifrån värdet som finns vid avläsningstidpunkterna samt eventuella insättningar under året. Om du därmed gör höga vinster så kommer du skattemässigt tjäna på att använda en KF gentemot en traditionell depå.

Vad innebär försäkringsdelen i en KF?

Eftersom kapitalförsäkring innehåller ett försäkringsmoment så finns det vissa specifika delar som därmed skiljer mot vanliga sparformer. Det är dels att du kan ha förmånstagare vilken därmed får innehavet vid ett eventuellt dödsfall för din del. Förmånstagare bestäms vid start av KF men kan också ändras löpande under tiden ifall du skulle vilja. Utöver förmånstagarförordning i din KF finns också återbetalningsskydd. 

Det som dock avviker utöver detta är att försäkringens legala ägare är själva försäkringsbolaget och du som placerare har endast en fordran motsvarande försäkringsbeloppet hos försäkringsbolaget. Detta gör att du inte är den legala ägaren till aktier exempelvis och därmed inte heller har någon rösträtt på årsstämmor och i andra sammanhang då det kan bli aktuellt. Så är du intresserad av att kunna deltaga på årsstämmor så är dessvärre inte KF sparformen som är aktuell för dig i det fallet.

 

Kapitalförsäkring skatt

Du har kanske tidigare läst om investeringssparkonto som har en del likheter med KF när det gäller schablonbeskattning och så är det helt klart, däremot så är beräkningsupplägget lite olika och kan få lite olika utfall. 

I en KF så är det som så att det är endast ett avläsningstillfälle som sker den första januari, utöver detta så lägger man även till årets inbetalningar och insättningar till kapitalförsäkringen och beroende på när i tiden de har skett så tar man och adderar hela eller halva beloppet. 

Insättningar som görs fram till 30e juni räknas till 100 % medan insättningar som görs från 1a juli och efter endast räknas till 50 %. Detta multipliceras sedan med statslåneräntan (SLR) per 30e november föregående år uppökat med en procentenhet vilket för år 2018 därmed blir 1,49 %. 

Slutligen så blir skatten 30 % på schablonintäkten vilket är helt korrekt sett till rådande kapitalvinstbeskattning.

Räkneexempel för schablonintäkt

Värde på kapitalförsäkring 1 januari är 100 000 kr.
Insättning mellan 1 januari och 30 juni är 25 000 kr.
Insättning mellan 1 juli och 31 december är 20 000 kr.

Detta gör att basen till avkastningsskatten beräknas enligt formeln (100 000 + 25 000 + (20 000 / 2). Summan av detta blir här 135 000 kr. Detta multipliceras sedan med 1,49 % vilket ger en schablonintäkt om 2 011 kr. Denna schablonintäkt får sedan en faktiskt skatt om 30 % vilket är 603 kr och därmed årets avkastningsskatt för vår kapitalförsäkring.

Fler fördelar med en kapitalförsäkring

I övrigt finns det lite andra funktioner med en KF som ej nämnts ovan. Exempelvis betalas ingen skatt på utdelningar som erhålls eftersom skatten ej beräknas på vinst utan på värdet av försäkringen. 

Är det utländska aktier så dras i regel källskatt på utdelningarna ändå, men detta brukar sparinstituten försöka jaga igen åt dig och sedermera sätta in på din kapitalförsäkring för att du ska få hela utdelningen. 

En annan bra funktion med KF är att när du känner att du sparat färdigt och du vill plocka ut värdet är att du kan dela upp utbetalningen som en lön egentligen som kommer månatligen mellan 1 och 20 år framåt.

Det är i regel en uppskattad funktion för just KF som exempelvis investeringssparkonto inte kan erbjuda. Självfallet kan du dock återköpa hela försäkringen på en gång eller till delbelopp om du hellre önskar det. Det krävs dock att det görs i samspråk med försäkringsbolaget, på ett investeringssparkonto kan du ta ut pengar helt fritt utan att blanda in någon annan part.

Vad ska jag göra när jag väl har öppnat mitt konto? Då rekommenderar vi att ni läser någon av våra guider: Investera i aktier eller Investera i fonder !