Type to search

Vad är ett Annuitetslån?

Annuitetslån är ett lån där låntagaren betalar samma summa, vanligtvis månadsvis, under lånets hela löptid. Det innebär att månadskostnaden är lika hög varje månad tills dess att lånet är slutbetalt (slutamorterat). Annuitet, eller annuitetsbeloppet som är ett annat ord som används, är det belopp låntagaren betalar varje period under lånets hela löptid. Annuitet kommer från latinets annus som betyder årlig, och från franskans annuité, som betyder årlig avbetalning. 

Periodiciteten kan vara årsvis, kvartalsvis, månadsvis eller annan period som låntagaren och långivaren kommer överens om. Vanligast är dock månadsvis betalning av annuitetsbeloppet. Amortering och ränta varierar under lånets löptid eftersom det belopp som betalas varje period är konstant. Det innebär i praktiken att amorteringarna är lägre i början av lånets löptid. Ett högre lånebelopp multiplicerat med aktuell räntesats ger ju en högre räntekostnad. 

Efter hand som lånet löper på ökar amorteringarnas storlek, då det lånade kapitalbeloppet minskar för varje periodbetalning som görs. Den samlade räntekostnaden blir högre vid ett annuitetslån jämfört med ett lån med rak amortering. En annuitetsberäkning kan endast beräknas med kännedom om lånets löptid och den fastställda initiala räntan. Principen vid beräkning av annuitetsbeloppet är densamma som för en nuvärdesberäkning.

Hur regleras förändrad ränta under löptiden av annuitetslånet?

Om låneräntan förändras under lånets löptid kan den periodiska betalningen som låntagaren gör till långivaren justeras. Detta kallas ofta för äkta annuitet eller ändrad annuitet. Återbetalningstiden (lånets löptid) hålls oförändrad jämfört med vad som överenskoms om när lånet togs upp/gavs ut. En annan metod är att löptiden förändras, antingen förlängs eller förkortas den, vilket innebär att långivaren fortsätter att betala det ursprungliga annuitetsbeloppet varje period. Denna metod brukar kallas för falsk annuitet eller bibehållen annuitet. Hur förändringar av räntan under löptiden ska göras bör fastställas redan i de ursprungliga lånevillkoren.

annuitetslån

Fördelar med annuitetslån jämfört med lån med rak amortering

Den stora fördelen med ett annuitetslån är att det belopp som ska betalas varje period är fastställt redan från början. Låntagaren vet precis beloppet som ska betalas, vilket kan underlätta låntagarens ekonomiska planering. En annan fördel är att månadsinbetalningarna är lägre i början av lånets löptid jämfört med om lånet haft rak amortering. Det underlättar speciellt för låntagare med en ansträngd ekonomiska situation. 

Om låntagaren till exempel köper sin första bostad i livet och finansierar del av kontantinsatsen med ett privatlån kan annuitetslån ofta vara ett bra val, eftersom lönen “tidigt i livet” ofta är lägre än lite längre fram i tiden. Om det sker en kraftig höjning av räntan undviker låntagaren att drabbas direkt med en högre periodbetalning, vilket är fallet om lånet har rak amortering. Annuitetsbeloppet är konstant, men löptiden för lånet förlängs. 

Denna metod, att förändras lånets löptid, är det som används mest i praktiken för annuitetslån. När ska låntagaren välja annuitetslån istället för rak amortering? Följande tre situationer är goda grunder för att välja ett annuitetslån:

  • låntagaren vill ha samma månadskostnad under lånets hela löptid
  • låntagaren har lägre betalningsförmåga i början av lånets löptid jämfört med längre fram i tiden
  • en jämn månadsbetalning är viktigare än den totala räntekostnaden för lånet

Nackdelar med annuitetslån jämfört med lån med rak amortering

Annuitetslånets skuldbelopp (ofta kallat för lånets kapitalbelopp) är högre i början av låneperioden, eftersom en större del av den månadsvis betalningen i början avser betalning av ränta. Det innebär att över tid blir den totala räntekostnaden högre för ett annuitetslån jämfört med ett lån som har rak amortering. När ska låntagare välja rak amortering istället för annuitetslån? Följande tre situationer talar för att välja ett lån med rak amortering:

  • låntagaren vill återbetala lånet så fort som möjligt
  • låntagaren vill få en successivt lägre månadskostnad tills dess att lånet är slutbetalt
  • låntagaren har tillräcklig betalningsförmåga vid lånets tecknande så att det gör det möjligt att tillämpa rak amortering

Annuitetslån - kalkyl och räkneexempel

Det finns många sajter på internet som tillhandahåller kalkylatorer där låntagare enkelt kan jämföra den totala räntekostnaden och beloppet du ska betala vid olika lånebelopp och räntor. Det är alltid klokt för låntagaren att räkna på månadskostnader vid olika räntor och amorteringsnivåer för att få en god uppfattning om vilken ekonomi som krävs för att långsiktigt klara av lånet. Lån-info är en sajt som tillhandahåller såväl bra information om lån som en enkel kalkylator.

Ett exempel kan åskådliggöra skillnaden i månadsinbetalning, total räntekostnad och återbetalningstid. Vi antar att låntagaren lånar 100 000 kr. Lånet har en ränta som är 6% under hela löptiden. För enkelhets skull antar vi att räntan inte förändras under löptiden. Lånet ska vara slutbetalt om 10 år. Vid ett annuitetslån kommer du då att betala 1 061 kr per månad varje månad i tio års tid. Den sammanlagda räntekostnaden kommer att uppgå till 27 279 kr. 

Om du istället tar ett lån som har rak amortering kommer du att amortera 833,33 kr per månad i tio år. Men räntekostnaden faller månad för månad allteftersom du amorterar. Den totala räntekostnaden kommer att uppgå till 25 208 kr. Den totala räntekostnaden är således 2 061 kr lägre när du har ett lån med rak amortering. Däremot så är månadskostnaden för den första månaden 1 416 kr, vilket är 355 kr högre än vad annuitetsbeloppet är för annuitetslånet.

Du kan finansiera kontantinsatsen med ett annuitetslån

Ju högre lånebelopp, ju längre löptid och desto högre ränta, ju större blir skillnaden för den totala räntekostnaden mellan ett annuitetslån och ett lån med rak amortering. En annan sak att ta hänsyn till som medför att skillnaden för den totala räntekostnaden minskar mellan de två olika låneformerna är skattejusteringar för räntekostnader. Idag tillämpar Sverige ett system som gör att räntekostnader, som är en kostnad för kapital, får kvittas mot inkomst av kapital, t.ex. ränteintäkter, reavinst vid försäljning av aktier och fonder m.m.. 

Det innebär att om låntagaren har ränteintäkter som räntekostnader kan kvittas emot minskar den reella skillnaden för den totala räntekostnaden med 30%. I exemplet ovan innebär det att den reella skillnaden mellan de två låneformerna med hänsyn tagen till justering för skatt är 70%*2 061 kr=1 442 kr. Med det i beaktande är det inte svårt att förstå att yngre personer som köper sin första bostad ibland väljer att låna till kontantinsatsen med ett annuitetslån.